Shopping bag

Terms & Conditions

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (?Regulamin?) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: kyosk.pl (?Sklep Internetowy?).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: KYOSK PROJEKTDECOR.PL S.A S.K, adres: ul. Koszykowa 1, 00-564 Warszawa, KRS: 0000498812, NIP: 6423185702, REGON: 243497423 (?Sprzedawca?).
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
 4. komputer z dostępem do sieci Internet;
 5. przeglądarka internetowa: m.in. Google Chrome oraz Mozilla Firefox;
 6. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 7. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 8. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

DEFINICJE

 1. Klient ? każda osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 2. Konto ? konto Klienta w Sklepie Internetowym, które po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła umożliwia Klientowi składanie zamówień na Towary.
 3. Koszyk ? element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane towary, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 4. Newsletter ? informacja handlowa dotycząca Sprzedawcy, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
 5. Sklep Internetowy ? platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: www.kyosk.pl, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Towary.
 6. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym. Właściwości poszczególnych Towarów są uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podczas składania przez Klienta zamówienia.

REJESTRACJA

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się poprzez wykonanie następujących czynności:
 3. Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalenie przez Klienta loginu i hasła do Konta,
 4. dokonanie aktywacji Konta, poprzez kliknięcie na link wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta. Dokonanie aktywacji umożliwia Klientowi zalogowanie na Konto.
 5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji Klient loguje się na Konto używając ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 6. Po zalogowaniu na Konto, Klient ma możliwość aktualizacji swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym.
 7. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do zalogowania się na Konto w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, po weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towarów w magazynie.
 3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie po zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu loginu i hasła, a następnie dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 5. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: ?ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY?.
 6. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 9. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
  1. płatność za pośrednictwem serwisu PayU – przed odbiorem zamówionego Towaru;
  2. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal – przed odbiorem zamówionego Towaru;
  3. płatność przelewem – przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: rojek@kyosk.pl, do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 5. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
  1. odbiór osobisty w sklepie przy ul. Koszykowej 1 w Warszawie;
  2. dostawę na adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta na terenie Polski.
 6. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru jako formy dostawy odbioru osobistego Towaru, odbiór zamówionego Towaru będzie możliwy po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostarczenia Towaru do miejsca odbioru wskazanego w ust. 5 lit. a) powyżej, na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail. Dostarczenie Towaru do miejsca odbioru wskazanego w ust. 5 lit. a) powyżej nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru jako formy dostawy przesyłki Towarów na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostawa nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zależnie od wybranej formy dostawy.
 8. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku dostawy Towarów na wskazany przez Klienta adres, jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Doręczenie przesyłki Klientowi na wskazany w czasie składania zamówienia adres dostawy może zostać zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 10. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 11. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, stanowiącymi potwierdzenie zawarcia umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: ul. Koszykowa 1, Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w odniesieniu do umów:
 4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. Zwrotowi i wymianie nie podlegają akcesoria i ozdoby do włosów ze względu na kwestie związane z higieną.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone osobiście lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ul. Koszykowa 1, Warszawa.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.

DANE KONTAKTOWE

 1. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rojek@kyosk.pl;
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: 512-661-450;
  3. za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Koszykowa 1, Warszawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PROJEKTDECOR.PL spółka akcyjna i wspólnicy spółkę komandytową o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Newsletter

Want to know more?
Sign up and stay updated.

Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym czasie - w każdej wiadomości marketingowej, którą wysyłamy, znajduje się specjalny link do rezygnacji z newslettera, a także wysłanie żądania mailowo na adres: rojek@kyosk.pl.

Do not show this window again

Login

Please, login to see your wishlist and save products